Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Devourer - Tì¾ký letecký útoèník

Uáááá

K vidìní : ve høe

Dùle¾ité údaje:
  • Váha cca 15 tun
  • Rychlost pohybu v atmosféøe a¾ 1400 kmph (mù¾e se vznášet)
Výbava a schopnosti:
  • Tì¾ký letecký krunýø
  • Korozivní kyselina 

Jiná pokroèilejší forma Mutaliska . Devourer útoèí vysoce korozivní tmavì fialovou kyselinou, která ulpí na cíli a zpùsobuje mu další poškození a zpomalení pohybu. Kyselina rozleptává jakýkoliv povrch nebo pancíø a mimo jiné zpùsobuje i to, ¾e jakýkoliv další útok proniká pancíøem snadnìji. Devourer sice mù¾e útoèit i na pozemní jednotky, ale kvùli umístìní kyselinových ¾láz by pøi tom musel výraznì klesat, a tak vìtšinou napadá jen letecké cíle. Díky povaze a síle svého útoku jsou vìtší skupinky postrachem všech vìtších lodí jako napø. Bitevních køi¾níkù  nebo Nosièù ..

Galerie: