Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Drone - Dìlník

Bzzzzz

K vidìní : ve høe

Dùle¾ité údaje:
  • Váha : 50kg
  • Rychlost pohybu : 20 kmph
Výbava a schopnosti:
  • Lehký krunýø
  • Ostny 
  • Klepeta
  • Zahrabání
  • Mutace v základní budovy
  • Mutace v pokroèilé budovy

Divoká Gashyrrská vosa byla asimilována do roje, aby slou¾ila jako sbìraè zdrojù. Navíc má schopnost transformovat svùj genetický kód do základních zergských staveb. K transformaci do budovy potøebuje Drone Creep , aby poskytoval vý¾ivu. Droni jsou kontrolováni Overlordy , kteøí je ovládají pomocí instinktivní telepatie. Droni jdou neobyèejnì odhodlanì za svým cílem. Pilnì pracují i kdy¾ jsou pod útokem. Droni si také osvojili techniku zahrabání. Zahrabaní pod zem, mohou pøeèkat útok, regenerovat a èekat na posily. Nepøítel mù¾e zahrabané Zergy vidìt jen pomocí detektoru. Droni tì¾í minerály pomocí svých silných klepet, ale pokud musejí zaútoèit, vystøelují malé trny. Tyto trny ale mají mnohem menší dostøel i prùraznost ne¾ trny Hydraliskù  .