Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Guardian - Tì¾ký letecký útoèník

Haauu

K vidìní : ve høe a napø. v animaci The warp

Dùle¾ité údaje:
  • Váha cca 10 tun
  • Rychlost pohybu v atmosféøe a¾ 800 kmph (mù¾e se vznášet)
Výbava a schopnosti:
  • Tì¾ký letecký krunýø
  • Kyselinové spóry 

Mutaliskové  mohou zmutovat do jiné formy. Strá¾ci vypadají jako létající krabi, mají 3 páry èlánkovitých nohou (prostøední pár je pøetvoøen v kusadla), které ale neumo¾òují pohyb po zemi. Mají dvì oèi a 4 páry vertikálních kusadel. Guardian má silnìjší krunýø a støílí explozivní vaky kyseliny , které mají vìtší dostøel ne¾ Mutaliskùv èerví útok , ale mohou efektivnì zasáhnout pouze pozemí cíle, co¾ nechává Guardiana bezbranného vùèi útokùm ze vzduchu. Na zemi však Guardian mù¾e svým dalekonosným bombardováním zpùsobit pohromu.