Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Hydralisk - Støední útoèný váleèník

Grrrrr

K vidìní : ve høe a napø. v animaci The Battle of Amerigo

Dùle¾ité údaje:
  • Váha cca 2 tuny [1]
  • Rychlost pohybu : a¾ 24 kmph [1]
Výbava a schopnosti:
  • Støední krunýø
  • Drápy 
  • Jehlové ostny
  • Zahrabání
  • Svalové posílení
  • Rýhované ostny
  • Mutace v Lurkera 

Mírumilovná býlo¾ravá stáda Slothienù byla asimilována, aby se stala jedním z nejkrutìjších druhù Zergù. Evoluèní základ housenkovitého Slothiena byl Nadvìdomím  pøetvoøen na zabijáka známého jako Hydralisk. Tito tvorové nyní laèní po násilí a krvi a jsou neblaze proslulí kvùli svému sadistickému chování. Pokud se Hydralisk vzpøímí, jako kobra, mù¾e být vysoký a¾ 2,5m. Dospìlý exempláø vá¾í témìø dvì tuny [1]. Pozoruhodná je i svalová soustava èítající neuvìøitelných 4000 svalù (v porovnání s 629 lidskými). [2] Svrchní krunýø Hydraliska obsahuje stovky ostnù, které mohou být v salvách vystøelovány na cíl a lehce pronikají všemi druhy pancíøù. Ostny jsou vystøelovány svalovými stahy a jsou schopné prorazit a¾ 2cm silnou vrstvu Neosteelu [3]. Ostny jsou rýhované, co¾ zvìtšuje jejich dostøel. Ten je promìnlivý a pohybuje se od 30-200 metrù. Druhotnou zbraní Hydraliska jsou dvì asi pùlmetrová ostøí na pøedních konèetinách. Poslední evoluce poèet tìchto ostøí zvýšila na tøi na ka¾dé konèetinì. [2] Posílené svaly umo¾òují Hydraliskovi vyvinout pomìrnì velkou rychlost. Hydralisk je také schopný zakopat se pod zem kde mù¾e èekat na koøist. Byly pozorovány i silnìjší formy Hydraliska se zhruba dvojnásobnì silným pancíøem a útokem. Tito Zergové zøejmì patøili mezi speciální jednotky roje, nebo se u nich nadstandardní odolnost vyvinula vìkem.


Reference:

Galerie: