Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Infested Terran - Infikovaný Terran

Sacrifice me!

K vidìní : ve høe

Dùle¾ité údaje:
  • Váha : 100-1000kg
  • Rychlost pohybu : 30 kmph
Výbava a schopnosti:
  • Lehký krunýø
  • Plasmová metamorfóza 
  • Zahrabání

Civilisté a vojáci asimilovaní Rojem. U ka¾dého Terrana je mutace trochu jiná. Vìtšinou jim narostou útoèné konèetiny, jako tøeba zádové drápy. U všech ale platí to, ¾e získají schopnost regenerace , stejnì jako ostatní Zergové a navíc jim u úst naroste dýchací trubice, která umo¾òuje pracovat ve vesmíru i bez skafandru. Nìkteøí vojáci si nechali své pùvodní zbranì. Jejich tìla mutují a produkují extrémnì nestabilní chemikálie. Infikovaní Terrani ¾ijí jen proto, aby se dostali co nejblí¾e ke svému cíli a znièili ho detonací svých vlastních tìl.

Galerie: