Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Infester

 

K vidìní : V SC2

Dùle¾ité údaje:
  • Váha : neznámá
  • Rychlost pohybu : neznámá
Výbava a schopnosti:
  • Lehký krunýø
  • Zahrabání a pohyb pod zemí
  • Infikace budov
  • Temný roj
  • Nákaza

Infester se mù¾e pohybovat pod zemí a má schopnost infikovat terranské budovy. [1] Stejnì jako Defiler  mù¾e pou¾ívat Temný roj, který zakryje bitevní pole a znemo¾òuje tak efektivní pou¾ití støeleckých zbraní proti jednotkám uvnitø roje. Schopnost nákazy je podobná Defilerovu  moru, ale je koncentrována pouze na jednu jednotku, která je nákazou vyèerpána a¾ na pokraj smrti a navíc je naka¾livá pro jednotky v okolí.


Reference:

Galerie: