Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Larva

Šlíííích

K vidìní : ve høe

Dùle¾ité údaje:
  • Váha : 10kg
  • Rychlost pohybu : 3 kmph
Výbava a schopnosti:
  • Lehký krunýø
  • Mutace v ostatní zergské druhy

Pùvodní forma Zerga. Jejich velikost a odolnost byla znaènì posíleny Xel´Nagskými experimenty. Larva má dvì dùle¾ité schopnosti : genetickou promìnlivost a psychickou citlivost. Ka¾dá larva v sobì obsahuje plný genetický potenciál všech Zergy asimilovaných ras. Mladé Úly mají genetický kód pouze pro základní formy jako napø. Trubce , ale jak Úl roste a vytváøí nové struktury, larva získá pøístup k obrovskému genetickému potenciálu. Na povel vyšší bytosti se larva zakuklí a zaène metamorfózu do tvora, který je zrovna vy¾adován. Kukla má velmi silný krunýø a je pøekvapivì odolná. Larva se pohybuje velmi pomalu a pouze poblí¾ Úlu, který jí vytvoøil.

Galerie: