Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Lurker - Tì¾ký obraný váleèník

Ráááf

K vidìní : ve høe

Dùle¾ité údaje:
  • Váha cca 5 tun
  • Rychlost pohybu : 25 kmph 
Výbava a schopnosti:
  • Støední krunýø
  • Drápy 
  • Podzemní trny
  • Zahrabání

Lurker je další vývojové stádium Hydraliska . Pokud je Hydraliskovi dán pøíkaz k metamorfóze, zakuklí se a zanedlouho se vylíhne pìtinohý Lurker. Lurker je zcela unikátní jednotka, proto¾e jako jediný mù¾e útoèit, kdy¾ je zahrabaný pod zemí. Útoèí pomocí nìkolika podzemních trnù, které se proderou pùdou a zraní všechny cíle pøed Lurkerem. Pokud není Lurker zahrabán, mù¾e útoèit pouze pøedním párem konèetin, na kterých má stejnì jako Hydralisk dlouhé srpovité drápy.

Galerie: