Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Mutalisk - Støední letecký útoèník

Ííííííí

K vidìní : ve høe a napø. v animaci The warp

Dùle¾ité údaje:
  • Váha cca 4 tuny
  • Rychlost pohybu v atmosféøe a¾ 2400 kmph (mù¾e se vznášet)
Výbava a schopnosti:
  • Lehký letecký krunýø
  • Èerví støely 
  • Mutace v Guardiana 
  • Mutace v Devourera 

Mantis Screamer z pustého Dinares sektoru byl trochu pozmìnìn ze své originální formy do dnešního Mutaliska. Schopný atmosférického i vesmírného letu, tvoøí okøídlený Mutalisk základ zergských leteckých sil. Mutalisk má na konci svého tìla zvláštní orgán, který mù¾e pøipomínat velkou pyskatou tlamu se dvìma kly trèícími ze spodní èelisti. Je to však jakési "kladélko". Ocas je nahnut dolù tak, aby kladélko míøilo vpøed, tak¾e Mutalisk létá ohnutý. V tomto kladélku produkuje èerví støely  . Tyto støely Mutalisk vyplivuje na své cíle. Èervi jsou výbušní, a kdy¾ vybuchnou, rozstøíknou kolem sebe ¾íravinu, která se zaène okam¾itì pro¾írat jakýmkoli pancíøem. Èervi se navíc odrá¾í od svých cílù a pøeskakují na další.

Galerie: