Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Nydus worm

 

K vidìní : v SC2

Dùle¾ité údaje:
  • Váha neznámá
  • Rychlost pohybu neznámá
Výbava a schopnosti:
  • Støední krunýø
  • Nakládání jednotek
  • Vykládání jednotek
  • Zahrabání a pohyb pod zemí

Nydus worm je druh, o kterém se zatím moc neví. Jeho prùmìr je nejménì nìkolik metrù, délka je neznámá.Tìlo je uzpùsobené k pohybu pod zemí. Èerv slou¾í jako transport pro ostatní pozemní jednotky - v místì urèení se vynoøí na povrch, rozevøe tlamu a vypustí ven jednotky, které pøevá¾í. [1]


Reference: