Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Overlord - Letecký velitel/Transport

Áááj

K vidìní : ve høe a napø. v animaci The Dream

Dùle¾ité údaje:
  • Váha cca 25 tuny
  • Rychlost pohybu v atmosféøe a¾ 1000 kmph (mù¾e se vznášet)
Výbava a schopnosti:
  • Tì¾ký letecký krunýø
  • Nakládání jednotek
  • Vykládání jednotek
  • Bøišní vaky
  • Odlehèený krunýø
  • Tykadla

Polointeligentní, vesmírem cestující monstra známá jako Gargantis Proximae byla zaèlenìna do roje primárnì kvùli svým citlivým smyslùm. Mají vzhled velkého nafouklého vaku, ze kterého visí chapadla. Vpøedu mají pár klepet. Cerebrati je pou¾ívají ke kontrole svých rojù. Overlordi tlumoèí ostatním Zergùm rozkazy a udr¾ují koordinovanost v bitvì. Mohou také slou¾it jako prùzkumníci. Díky svým citlivým tykadlùm mají schopnost cítit skryté nepøátelské jednotky, vèetnì tìch, které jsou skryté maskováním, nebo distorzními poli. Overlordi také mohou pøepravovat ostatní Zergy uvnitø bøišních vakù.V závislosti na velikosti Overlorda se do nìj vejde nìkolik Zerglingù , Hydraliskù nebo i Ultralisk . Overlordi létají pomocí vakù naplnìných heliem popø. jiným plynem a k pohybu pou¾ívají urèitý druh telekineze, která jim umo¾òuje pohyb i ve vakuu. [1]


Reference:

Galerie: