Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Piraya - Podvodní mrcho¾rout

ráárr

K vidìní : Vymyšlená jednotka

Dùle¾ité údaje:
  • Váha cca 5 kg
  • Rychlost pohybu 35 kmph
Výbava a schopnosti:
  • Lehký krunýø
  • ®iletkové zuby
  • Adrenalinové ¾lázy

Velmi malá ryba, znaènì podobná Pirani. Její genetický kód je tak primitivní, ¾e z jedné larvy se vylíhnou ètyøi Pirayi. Sama o sobì je takøka neškodná. Její nebezpeènost však tkví v mno¾ství. Pohybuje se v hejnech èítajících desítky a¾ stovky jedincù. Útoèí tak, ¾e se sesypou na svou koøist a zaènou jí pomalu obírat. Jejich jako bøitva ostré zoubky jsou pomìrnì slabé, ale døíve nebo pozdìji se prohry¾ou skrz cokoliv. Jeliko¾ jsou pomìrnì malé, málokdy se je podaøí zasáhnout a kdy¾ se dostanou k cíli, u¾ je pozdì. Je skoro nemo¾né je odstranit, ani¾ by pøitom byl poškozen i jejich cíl. V menší skupince bìhem chvilky oberou na kost mariòáka a kdy¾ jich je víc, pøedstavují nebezpeèí i pro lodì. Zuøivost a rychlost jejich útoku stoupá pøímo úmìrnì jejich poètu. Naštìstí se pohybují velmi pomalu, tak¾e je snadné pøed nimi prchnout. Ovšem pokud mají vyvinuté adrenalinové ¾lázy, pohybují se mnohem rychleji.