Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Queen - Královna

Uáááách

K vidìní : ve høe

Dùle¾ité údaje:
  • Váha cca 5 tun
  • Rychlost pohybu v atmosféøe a¾ 3000 kmph (mù¾e se vznášet)
Výbava a schopnosti:
  • Støední letecký krunýø
  • Parazit 
  • Kladení Broodlingù 
  • Polapení
  • Infikace budov
  • Gametová meióza

Zergská královna má schopnost plodit mno¾ství rùzných parazitù . Královna mù¾e vystøelit spóry, které jsou schopny se pro¾rat i silným pancíøem, a které kdy¾ narazí na ¾ivou tkáò, spustí metabolickou pøemìnu a pou¾ijí hostitele jako potravu pro párek Broodlingù , kteøí se brzy vylíhnou. Pøemìna je pro hostitele smrtelná. Vylíhnuvší se Broodlingové zaútoèí na blízké nepøátelské jednotky. Jiný druh parazita, nasazený na cizí jednotku, umo¾òuje královnì, a tak i roji, vidìt oèima posti¾ené jednotky. Parazit je pomìrnì dobøe viditelný, ale lze odstranit jen velmi obtí¾nì. Královna také mù¾e vyvrhnout slizký zelený lep, který zpomalí pohyb jakékoliv zasa¾ené jednotky. Sliz se však po urèitém èase sám rozpustí. Poslední schopností královny je schopnost infikovat nepøátelské stavby. Královna do nich vypustí bio-toxiny a pøevede tak budovu pod kontrolu roje. Pro vìtšinu svých schopností královna potøebuje energii, kterou získává z gametové meiózy.

Galerie: