Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Scourge - Vysokorychlostní útoèník

Krááá

K vidìní : ve høe a napø. v animaci The downing of Norad II

Dùle¾ité údaje:
  • Váha cca 300 kg
  • Rychlost pohybu v atmosféøe a¾ 3000 kmph (mù¾e se vznášet)
Výbava a schopnosti:
  • Lehký letecký krunýø
  • Plazmová metamorfóza 

Tyto drobné poletuchy vyhledávají letecké cíle a nará¾í do nich. Katalytická pøísada uvnitø tìla Scourge zpùsobí velkou plasmovou explozi , kdy¾ narazí do trupu lodi. Skupina Scourge mù¾e snadno zlikvidovat letku stíhaèù, nebo dokonce i Bitevní køi¾ník . Stejnì jako u Zerglinga , jednoduchá genetická replikace umo¾òuje jedné larvì  vytvoøit dvì Scourge.