Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Serpenteel - Podvodní útoèník

Ssssss

K vidìní : Vymyšlená jednotka

Dùle¾ité údaje:
  • Váha cca 3 tuny
  • Rychlost pohybu 120 kmph
Výbava a schopnosti:
  • Støední krunýø
  • Elektrický útok 
  • Elektrická šoková vlna 

Podvodní had, dlouhý a¾ 15 metrù. Pohybuje se velmi rychle a na své cíle útoèí silným elektrickým výbojem. Mù¾e útoèit buï na dálku, nebo tak, ¾e svou koøist ovine. V druhém pøípadì je útok o mnoho silnìjší. Také mù¾e vyslat silnou elektrickou šokovou vlnu, která ochromí vše v blízkém okolí.