Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Squid - Tichý podvodní zabiják

áááárh

K vidìní : Vymyšlená jednotka

Dùle¾ité údaje:
  • Váha cca 10 tun
  • Rychlost pohybu 80 kmph
Výbava a schopnosti:
  • Støední krunýø
  • 8 hlavních chapadel s háèky
  • 2 prodlou¾ená chapadla
  • Zobák
  • Sevøení
  • Kyselinové ¾lázy
  • Mimikry
  • Inkoustové ¾lázy

Gigantická moøská krakatice. Má osm silných chapadel a dvì delší. Na ka¾dém jsou stovky ostrých háèkù a pøísavek. Chobotnice si najde svùj cíl, pøitáhne si ho chapadly, zasekne do nìj háèky, tak¾e nemù¾e uplavat a zaène do nìj vstøikovat agresivní látky, které koøist rozkládají. Zároveò mù¾e útoèit i pomocí svého obrovského a ostrého zobáku, který snadno prokousne i silný pancíø. Navíc chobotnice disponuje schopností barevnì splynout s okolím, napø. s bahnitým dnem, tak¾e mù¾e své nepøátele snadno pøekvapit nenadálým útokem. Kdy¾ je takto maskovaná, mù¾e jí odhalit pouze detektor. Pokud je v ohro¾ení, umí chobotnice vystøíknout inkoustovou látku, která zakalí okolní vodu tak, ¾e nepøátelé bez detektorù ztratí orientaci a nemohou dále útoèit. Chobotnice pak mù¾e uniknout do bezpeèí.