Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Ultralisk - Tì¾ký útoèný váleèník

Guáááááááhhh

K vidìní : ve høe a napø. v intru k SC:Ghost

Dùle¾ité údaje:
  • Váha : cca 35 tun
  • Rychlost pohybu : 40 kmph
Výbava a schopnosti:
  • Tì¾ký krunýø
  • Císaøská ostøí 
  • Anabolická syntéza
  • Chitinové pancéøování
  • Zahrabání

Obávaný Ultralisk, který byl vyvinut z Brontolitha, je jedním z nejmocnìjších druhù zergských pozemních sil. Slou¾í jako páteø armády roje a je stejnì tak nebezpeèný jako obrnìný tank. Tato masivní monstra jsou pou¾ívána jako ¾ivá beranidla proti všem druhùm nepøátel. Obrovské kosy s monomolekulární hranou vyrùstající ze zad jsou témìø neznièitelné, co¾ jim umo¾òuje dostat se lehce skrz jakýkoliv známý materiál. Nejlepší zpùsob, jak útoèit na tyto tvory je ze vzduchu. Samotný Ultralisk mù¾e zadupat do zemì mnoho øadových vojákù ostatních ras. Díky anabolické syntéze se pohybuje velmi rychle. Jeho chitinový krunýø ho perfektnì chrání pøed všemi druhy útokù.

Novìjší druh Ultraliska je o nìco vìtší, odolnìjší, má ètyøi kosy místo dvou a i pøes svou velikost je schopný se zahrabat pod zem, jako nìkteøí ostatní Zergové. [1]


Reference:

Galerie: