Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Zergling - Lehký útoèný váleèník

Graaar

K vidìní : ve høe a napø. v animaci The invasion of Aiur

Dùle¾ité údaje:
  • Váha : 100-200kg
  • Rychlost pohybu : 50 kmph
Výbava a schopnosti:
  • Lehký krunýø
  • Drápy 
  • Zahrabání
  • Posílený metabolizmus
  • Adrenalinové ¾lázy
  • Mutace v Banelinga 

Malí, divocí dravci s píseèné planety Zz´gash byli zaèlenìní do roje, aby slou¾ili jako zvìdové a prvotní útoèní vojáci. Aèkoliv Zerglingové nejsou o moc víc ne¾ zuøivá zvíøata, pracují dobøe ve velkých skupinách pod vedením zkušenìjšího Zerga. Nenasytní Zerglingové mohou roztrhat nepøítele na kousky pomocí svých jako bøitva ostrých srpovitých drápù na konci tøetího páru konèetin. Proto¾e genetický kód Zerglinga je velmi jednoduchý, tak z jedné larvy  vzniknou dva. Zerglingové také mají schopnost zahrabat se pod zem, aby pøekvapili nepøítele, nebo aby se ochránili pøed vzdušným útokem. Zerglingové se pohybují velmi rychle a mají zrychlené reflexy. To je zpùsobeno metabolickým urychlovaèem a adrenalinovými ¾lázami. Jsou velmi dobøí bì¾ci a skokani, co¾ je zpùsobeno jejich dokonalou kosterní soustavou, která se v mnohem podobá koèièí. Váha dospìlého Zerglinga se mù¾e pohybovat mezi 100-200 kg. Kvùli extrémnì zrychlenému metabolizmu však velmi rychle stárnou a brzy umírají. Prùmìrná doba ¾ivota je jen nìkolik týdnù. Poslední evoluèní forma Zerglinga je dokonce vybavena malými køídly, která umo¾òují Zerglingovi lépe pøekonávat pøeká¾ky, ale neumo¾òují let. Zerglinga je také mo¾né zmutovat do formy Banelinga , který je v podstatì pohybující se bombou [1].


Reference:
  • [1] - www.starcraft2.com

Galerie: