Drápy, zuby a ostří

Zergské zbraně jsou založeny na čistě přírodní bázi. Tam, kde si technologicky vyspělé rasy zbraně vyrábějí manuálně, musejí se zergové spoléhat jen na vlastní těla. Mohlo by se zdát, že drápy jsou proti kovovému pancíři nepoužitelné, ale zergské Nadvědomí ovládlo umění genové manipulace natolik, že jeho výtvory dostihly a v mnohém i předčily techniku lidskou. Nikde jinde není možno vidět dokonalejší příklad principu přírodní optimalizace, než právě u Zergů. Jejich drápy, pancíře a zuby jsou tvořeny extrémně hustým, pevným a tvrdým materiálem, který kromě neuvěřitelných pevnostních vlastností má i tu nespornou výhodu, že stále dorůstá a obnovuje se. Zergský metabolismus byl postupem času upraven tak, aby tito tvorové dokázali ve svých tělech ukládat co nejvíce částeček minerálů. Právě to dodává jejich tkáním zmíněné pevnostní vlastnosti a navíc, díky jedinečné krystalické mřížce minerálů spolu s takřka libovolně tvarovatelnými tkáněmi Zergů, vytvářet ostří tenká i jen několik málo molekul. Právě tato skutečnost stojí za úspěchem přirozených zergských zbraní. Nepředstavitelně tenká a přitom pevná ostří drápů, zubů a ostnů dokáží pronikat téměř jakýmkoli materiálem. Uvědomíme-li si, že také svalová vlákna Zergů vykazují podobné vlastnosti, dostáváme obraz vražedně silných a rychlých bytostí, schopných roztrhat, probodnout nebo prokousat se i standardním pěchotním pancířem v případě nejmenších stvoření a několikacentimetrovým tvrzeným pancířem bojového vozidla v případě těch největších zergských druhů.

Ostny

Jakkoli jsou Zergové, podobně jako kterékoli jiné zvíře, spíše bytostmi útočícími pomocí zubů a drápů, uvědomilo si Nadvědomí potřebu tvorů, kteří by dokázali bojovat i na větší vzdálenosti. Na své dlouhé pouti vesmírem narazilo na mnohá stvoření, která k lovu používala vymršťování jazyka, plivání jedovatých slin a podobných principů, jaké jsou k vidění například i na rodné planetě Terranů. Nadvědomí tyto principy tvůrčím způsobem adaptovalo, zkombinovalo a využilo k vytvoření Zergů, kteří dokáží jen silou svých svalů vymršťovat bodce, trny a ostny rychlostí, která se blíží rychosti zvuku. Díky extrémně rychlému a výkonnému zergskému metabolistmu jsou tato stvoření schopna produkovat projektily i během boje a stávají se tak myslícími ekvivalentami artilerie, která nepotřebuje zásobování municí, nepodléhá technickým závadám a může být v případě potřeby kdykoli nahrazena nově vylíhnutou várkou.

Kyselinové střely

Jednou z mnoha bojových výhod Zergů je i to, že mnohá zergská stvoření vycházejí z bytostí, které se po mnoho let vyvíjely přirozeným způsobem. Takto vzniklo nepřeberně zajímavých zvířat obdařených užitečnými vlastnostmi. Jednou z takových vlastností je i odolnost proti poměrně silným kyselinám. Trávící enzymy, obranné mechanismy, plivance sloužící k lovu. To všechno Nadvědomí použilo, rozvinulo a zesílilo až na samou hranici možností. Ze zergských líhní tak vzešli tvorové, kteří dokáží plout nad krajinou a bombardovat vše živé explodujícími vaky kyseliny, létající bytosti bojující pliváním hustého, přilnavého aerosolu korozivních výměšků a mnohé další. Nepochybnou výhodou je právě odolnost těchto tvorů vůči látkám, které sami produkují. Ač se o to například Terrané také pokoušeli, nikdy nedokázali přijít s mechanickým ekvivalentem bojového stroje rozprašujícího kyselinu tak, aby byl takový stroj rozumně použitelný. Stejně tak metabolismus Zergů, který korozivní tekutinu produkuje sám od sebe a ta je tedy takřka nevyčerpatelná, je v déle trvajícím boji jednou z mnoha a mnoha výhod, kterými ryze biologičtí Zergové disponují.

Viry a paraziti

Zergové jakožto rasa sjednocená pod jedním všeobsažným vědomím nejsou zatížení břemenem svědomí, který svazuje ostatní, více sociologicky vyvinuté rasy. Tam, kde jsou Protossové a Terrané ovládáni návaznosti na svou vlastní historii válčení, nemají Zergové žádné předsudky. Tato rasa se tedy neštítí bakteriologické války a používá ty nejsmrtelnější nemoci, divoce mutující viry, parazitická stvoření, bytostí s extrémně rychlým vývojovým cyklem a další a další biologické hrůzy. U několika svých stvoření se Nadvědomí vzdalo přímé bojové použitelnosti a učinilo z nich specialisty právě na biologickou válku. S geniálností sobě vlastní modifikovalo ty nejnakažlivější a nejúčinnější viry tak, aby se v těle bojového bacilonosiče křížily, mutovaly a nabývaly stále nových a nových schopností. Tyto viry pak napadají nejen živé bytosti, ale působí jako silné korozní činidlo prakticky na každý materiál, se kterým přijdou do styku. Zergské jednotky dokáží ze svých těl vypustit doslova mraky plynu prosyceného těmito viry a bakteriemi a vytvořit tak příkrov, který se snese na vše v dosahu. Další zajímavou schopností zergů jsou parazité několika druhů. Díky psionickým schopnostem vlastním do určité míry všem zergům jsou hojně využívány mikroskopické bytosti, které se prostě pevně přichytí na cokoli živého a pak jen pasivně sledují vše okolo sebe, aniž by svému hostiteli ublížily. Docela jiným druhem parazita je tvor, který dozrává v útrobách živého hostitele, kam se dostane jako nepatrný zárodek. Vývoj takového stvoření v těle hostitele je maximálně rychlý a jeho příchod na svět drastický. Poté, co ke svému růstu použije vše v dosahu, dosáhne dospělosti a skrz tkáně se prokouše na svět nejkratší možnou cestou. Masivní poranění, která při tom hostiteli způsobí, jsou ve všech případech neslučitelná se životem. Svůj i na Zergy nezvykle rychlý metabolismus splácejí tato stvoření i minimální délkou života. To je ovšem plně v souladu s filosofií Zergů, která pojímá svá stvoření jako ryze účelová.

Plasmová metamorfóza

Jedním z příkladů, jak efektivně dokáží zergové pracovat s vlastní tkání, je i používání sebevražedných jednotek. Taková jednotka útočí tím způsobem, že se přiblíží k cíli na co nejmenší vzdálenost a pak uvede v chod své metabolické procesy uzpůsobené k jedinému účelu - spálit v co nejkratším okamžiku co nejvíce hmoty, přetransformovat ji v energii a tu uvolnit v co největším výbuchu. Tento způsob zacházení s vlastními těly patří k tomu nejjednoduššímu bioinženýrství, což vyplývá z faktu, že zergové dokáží k tomuto účelu bez větších obtíží nakazit a modifikovat i nezergská stvoření.

Červí střely

Jednou z mnoha zergských výhod je i vzájemná kompatibilnost. Zergové se doplňují, spolupracují, fungují ve větším i menším měřítku jako jeden organismus. Co nemůže být použito jako samostatná bojová jednotka, použije se jako zbraň. Tak je tomu v případě parazitů i zvláštní živé střely zvané prostě červ. Toto stvoření je stejně jako vražedný parazit určeno jako rychlá a smrtící zbraň. Jeho metabolismus je stejně rychlý, jeho život podobně krátký. Líhne se v útrobách mutalisků, což jsou hlavní zergské jednotky pro vedení vzdušného boje. Dokud nedojde k útoku, odpočívá červ v jakémsi přirozeném hibernačním spánku. V okamžiku, kdy je mutaliskem vyplivnut proti cíli, dojde ve zlomku sekundy k aktivaci jeho metabolismu, nadkritické produkci adrenalinu, endorfinu a dalších látek, které mají za následek masivní stimulaci primitivní nervové soustavy červa. Jeho žlázy navíc začnou produkovat vysoce koncentrovanou kyselinu, kterou se celé tělo červa vzápětí pokryje. Výsledkem je, že toto ostnaté, ozubené stvoření propadne amoku, začne se zmítat nepřirozenou rychlostí umožněnou vyvinutým svalstvem a propadne doslova vražednému běsnění. V tomto stavu je schopno odrážet se od jednoho cíle k druhému, zatímco pohyby svého těla trhá vše, s čím přijde do styku. Vše, čeho se dotkne, navíc pokryje přilnavým kyselinovým povlakem, což dílo zkázy jen podpoří. Jelikož mutalisk obsahuje mnoho těchto červů, není ani příliš na škodu, že tvor nežije ani několik málo desítek sekund.

Elektrické orgány

V porovnání s dalšími úspěchy Nadvědomí na evolučním poli není na elektrických orgánech zergů nic zvláštního. Přírodně vyvinuté mechanismy byly posíleny, implementovány do vhodných bytostí a následně odzkoušeny v boji. Stejně jako v případě původního živočicha je i u Zergů elektřina používána hlavně ve vodním prostředí, které je svou přirozenou vodivostí pro tento druh zbraně mnohem vhodnější.

Sonické orgány

Stejně jako v případě orgánů elektrických (a mnoha dalších principů) stojí i za sonickými zbraněmi Zergů původně docela obyčejný tvor. V tomto případě ovšem Nadvědomí systém sloužící původně pouze k orientaci v prostoru důmyslně rozvinulo. Z nevýkonného, ultrazvukového paprsku, který se odrážel od předmětů, vracel se k receptorům živočicha a informoval ho tak o nejbližším okolí, byla vyvinuta ničivá zbraň. Díky tvrdým, pevným a houževnatým zergským tkáním bylo možno zdokonalit resonanční komoru, ve které ultrazvuk vzniká a mnohonásobně tak navýšit jeho výkon. Vznikla tak neslyšná, účinná zbraň, kterou může být vybaven v podstatě kterýkoli Zerg. Jedinou překážkou v jeho masivnějším využití je pouze fakt, že stejně jako elektřina působí i ultrazvuk nejlépe v hustším prostředí, než je atmosféra většiny planet a ve vakuu je nepoužitelný vůbec. Hlavního nasazení tak tato zbraň doznává hlavně v mořských hlubinách, kde je ovšem nepřekonatelnou.


Autorem je Jafff