Štíty

Všechny jednotky jsou vybaveny štíty. Protosští váleèníci pou¾ívají soustøedìnou PSI energii a vytváøejí tak okolo sebe ochranné pole. Indukované generátory PSI pole umo¾òují pou¾ití štítu i tìm nejmenším robotickým jednotkám. Protosské energetické štíty efektivnì zachycují všechny druhy fyzických a energetických útokù, ale pokud jsou pod palbou, vyèerpávají se. Štíty se však neustále pomalu regenerují. K urychlení regenerace mohou být pou¾ity štítové baterie.

Pokud je štít vytváøen myslí Protossa, pak má autor plnou kontrolu nad jeho tvarem, silou a stavem. Štít tedy vlastnì tvoøí energetickou vrstvu nad brnìním, pokrývá povrch subjektu v nejmenší mo¾né vzdálenosti. Štít se pohybuje spolu s majitelem a je závislý pouze na jeho pozici, nikoliv na vnìjší interakci. V praxi to znamená, ¾e útoky mají vliv jen na sílu štítu a nemohou štítem pohybovat - nemá zpìtnou vazbu. Pokud je štít generován umìle, má pravidelný sférický èi eliptický tvar. Stroj nad ním nemá pøesnou tvarovou kontrolu, ale mù¾e mít pøednastaveny rùzné u¾iteèné tvary štítu. Napø. kvùli odpalování zbraní je tøeba vytvoøit v poli otvor. Generátor proto aktivuje jiný vzor a na pøíslušných místech se pole zdeformuje tak, ¾e je mo¾né vést støelbu s minimem odkrytého prostoru. Shuttle má zas definované nastavení pole pro vykládání a nakládání jednotek.Pozemní stroje mají navíc mo¾nost èásteènì vypnout štít pod sebou, pokud nehrozí akutní nebezpeèí z útoku zespod (miny, Lurkeøi ...) a šetøit tak energii.

Štít propouští viditelné spektrum elektromagnetického vlnìní, ale chrání pøed laserovými zbranìmi . Do jisté míry mù¾e štít chránit i pøed psionickými útoky. Povrch štítu je neviditelný, ale pokud do nìj nìco narazí, mù¾e být nakrátko zviditelnìn. Štít vy¾aduje urèitou minimální energii k tomu, aby mohl být po prora¾ení znovu vytvoøen a stabilizován. Co¾ v praxi znamená, ¾e jednotka s vyèerpaným štítem je chvíli zcela nechránìná. Teprve kdy¾ má dostatek energie k vytvoøení stabilního pole, mù¾e štít znovu aktivovat na minimální energetické hladinì a dále dobíjet. 

Bojový oblek

Khalaiové vyvinuli pro protosské váleèníky nìkolik druhù bojových oblekù. Vzhledem k pokroèilé stavbì tìla nepotøebují Protossové hermeticky uzavøené skafandry, a tak obleky plní jen roli brnìní. Pou¾itý materiál je velmi lehký, ale pøitom ultra pevný a je charakteristický zlatou barvou, která ještì bývá tmavì ¾íhána a oznaèena kmenovou barvou. Obleky pomáhají generovat štít a jsou napájeny khaydarinovými krystaly .Zásadním vybavením bojových oblekù je také osobní pohotovostní teleporter, který v pøípadì tì¾kého resp. smrtelného zranìní okam¾itì pøenese Protossa zpìt do bezpeèí, kde je mu poskytnuta okam¾itá pomoc. Transport se projevuje modrým zábleskem. [2]

Støední bojový oblek pou¾ívají Zealoti a nìkteøí Vysocí templáøi . Oblek zcela pokrývá dolní konèetiny a je vybaven posilovaèi, které umo¾òují vyvinout velkou rychlost, skákat a padat z velkých výšek. Pánevní èást nese nìkolik podpùrných štítových obruèí. Hrudní èást chrání trup, ramena a krk a nese další pár štítových obruèí. Hlava a èást pa¾í je nechránìna. Loketní èásti rukou jsou opìt pancéøovány a obsahují generátory PSI èepelí .

Tì¾ký bojová oblek je t쾚í verze urèená pro Vindicatory . Má celkovì silnìjší pancéøování. Kompletnì pokrývá i trup, pa¾e a hlavu.

Lehký bojový oblek je odlehèená verze pro vysoké templáøe . Postrádá spodní èást a obsahuje jen hrudní a loketní pláty. Nìkteøí veletempláøi dokonce bojový oblek zcela odkládají a odívají se do látek s kmenovými vzory spoléhaje na své schopnosti.

Stealth bojový oblek byl vyvinut nedávno pro potøeby Dark templáøù . Jde o upravenou a odlehèenou verzi støedního bojového obleku tak, aby nenarušovala maskovací pole.

Khaydarin/Argus

Modré Khaydarinové krystaly jsou základní souèástí vìtšiny protosských technologií. Absorbuje a uchovává lokální PSI energii. Xel´Nagové je pou¾ívali pøi svých protogenetických experimentech. Slou¾í pøedevším jako zdroje popø. usmìròovaèe energie. Temní templáøi pou¾ívají tmavì fialovou odrùdu známou jako Argus.

Umìlá inteligence

Protossové pou¾ívají ve velké míøe roboty, co¾ by nešlo bez vyspìlé umìlé inteligence. Protosské stroje slou¾í pøi tì¾bì, stavbì, opravách, ale i prùzkumu, dopravì a boji. Protossové proto vyu¾ívají sofistikované neuronové sítì, pozitronové technologie a krystalové poèítaèe. Protosská AI je velmi kvalitní zvláštì v oblasti rozpoznávání a klasifikace, ale i v hledání optimálního øešení v slo¾itých bojových situacích.

Maskování

Protossové disponují pokroèilou maskovací technologií. Stejnì jako terranská pracuje na principu ohybu svìtla. Na rozdíl od Terranù však protosské jednotky nepotøebují k udr¾ení maskování ¾ádnou dodateènou energie, tak¾e jsou schopné ho udr¾et permanentnì. Lépe øeèeno maskovací zaøízení energii k provozu potøebuje, ale protosské zdroje energie jsou schopny dodávat tuto energii v reálném èase. Podobný princip je pou¾íván temnými templáøi , kteøí se díky tomu mohou nepozorovanì pohybovat a útoèit ze zálohy a Observery , které jsou malé a kromì senzorù a motorù nenesou nic, èím by se mohly prozradit. I takto maskované jednotky však lze odhalit.

Antigravitaèní/gravitické motory

K letu pou¾ívají protosské stroje nìkterou ze dvou technologií. Antigravitace pro vznášení, nebo pohyb nízko nad povrchem planet a gravitických motorù pro rychlý pohyb v atmosféøe nebo ve vesmíru. Antigravitaèní generátory má v nìjaké míøe velká èást protosských jednotek. Nìkteré je pou¾ívají pøímo k levitaci (proby ) nìkteré jen k nadlehèování (dragooni a reaveøi ). Gravitické motory jsou úèinkem podobné tryskovému pohonu. Deformací prostoru vytváøí tahový, respektive tlaèný vektor. Tento vektor mù¾e mít jakýkoliv smìr, ale jeho velikost je závislá na odchylce od pøedozadní osy lodi. Jedním smìrem (typicky vpøed) je motor schopen vyvinout velký tah. Odchýlením od tohoto smìru se jeho síla zmenšuje a¾ se ustálí na konstantní hodnotì. Lodì jsou tedy schopny se pohybovat všemi smìry, nezávisle na orientaci motoru, ale tento pohyb je pak øádovì o mnoho pomalejší. Pohon není závislý na palivu, ale jen na energii a funguje i pod vodou. Gravitické trysky jsou typické svou modrou záøí. 

Warp/Warp trhlina/Warp brána

Technologie warpu, podobná terranské , umo¾òuje relativnì rychlé nadsvìtelné cestování cestování. Druhý zpùsob je o hodnì rychlejší. Spoèívá ve vytvoøení warp riftu. Warp rift otvírá jakousi trhlinu v prostoru a umo¾òuje témìø okam¾itý pøesun. Pro otevøení trhliny je však nutné znát pøesné souøadnice cílového místa. Ty mù¾e poskytnout pøátelská jednotka nebo warp maják. Pøièem¾ vypoèítání souøadnic vy¾aduje pøítomnost majáku/jednotky po urèitou dobu. Také je mo¾né trhlinu zamìøit na pøedem známé souøadnice. Warp riftem mù¾e najednou cestovat více lodí, tak¾e jedna loï ho vytvoøí a ostatní ho mohou pou¾ít. Takto je mo¾né rychle pøesouvat i flotily menších lodí, který samy generátory warp riftu nemají. Nevýhoda tohoto zpùsobu spoèívá v jeho nepou¾itelnosti v blízkosti velkých gravitaèních polí (planet) a nepou¾itelnosti pøi cestování na neznámá místa. Podobný princip pøesunu pou¾ívají Gateway , Stargate , atd. s tím rozdílem, ¾e umo¾òují pøesun i v okolí planet.

Èaso prostorové manipulace

Nejmodernìjší protosské technologie umo¾òují manipulace s èasoprostorem. Arbitøi deformují realitu tak, ¾e vytváøejí maskovací pole. Mohou vytvoøit trhlinu ve struktuøe èasoprostoru, která spojí dvì místa a umo¾ní prùchod jednotek. Také jsou schopni vytvoøit stázové pole, které zcela separuje danou oblast od okolního èasoprostoru. Mateøské lodì mohou vyvolat dilataci èasu ve vyhrazeném prostoru (èas zde plyne pomaleji) nebo doká¾í vytvoøit umìlé miniaturní èerné díry s devastujícím efektem na své okolí.

Rematerializace

Protossové ovládli technologii dematerializace a materializace. S vyu¾itím krystalových poèítaèù je mo¾né manipulovat s hmotou a energií s pøesností, jaké bì¾ná organická mysl nikdy nemù¾e dosáhnout. Organické i anorganické subjekty jsou transformovány na energii a jejich unikátní signatura je vtisknuta do krystalového jádra. Kdy¾ je potøeba, proces se obrátí a hmota se znovu materializuje. Díky tomu je mo¾né pøepravovat objemné náklady na malých lodích. Transport jednotek je jednodušší, proto¾e lodì nemusí jednotky vykládat fyzicky, ale pouze je na dálku rematerializují [1].