Stáøí postav je platné vzhledem k zaèátku SC2

Jacob Jefferson Ramsey

Vìk : neznámý

Archeolog

Archeolog, který byl kontaktován Valerianem Mengskem , aby prozkoumal chrám na planetì Nemaka. Jakeovi se narozdíl od ostatních týmù podaøilo dostat dovnitø, kde nalezl umírajícího Preservera - Zamaru . Té se podaøilo nahrát všechny své vìdomosti a svoje vìdomí do Jakeova mozku. Od této chvíle Jake sdílí tìlo a mysl se Zamarou. To mu umo¾òuje èíst myšlenky, èerpat z vìdomostí Protossù a v kritických situacích pou¾ívat i jiné psionické schopnosti. Jake a jeho tým byli uvìzneni ¾oldáky pod vedením Rosemary Dahl , aby byla jistota, ¾e Valerian dostane veškeré informace. Posádka køi¾níku Gray Tiger ale uvìznila jak vìdce, tak ¾oldáky a Jakeovi se podaøilo uprchnout spolu s Rosemary.[5] Pozdìji ho Zamara zavedla na Zergy okupovaný Aiur , aby zde získal technologii, která by mohla zachránit jeho mozek, jen¾ není schopen pojmout obrovské mno¾ství informací, které je tøeba uchovat. To se Jakeovi s pomocí zbylých Protossù na Aiuru podaøilo. Nakonec pod útokem Zergù, Dominionu a Ulrezaje na poslední chvíli opustil Aiur znovuzprovoznìnou warp branou spolu s Rosemary a pøe¾ivšími Protossy. Jakea nyní hledá Valerian, Kerriganová a Ulrezaj. [6]

Rosemary Dahl

Vìk : neznámý (25-30)

®oldák

Rosemary pùvodnì pracovala pro Valeriana Mengska a mìla za úkol zajistit, aby se dostal ke všem informacím z výzkumu. Valerian ale nechal pozdìji uvìznit i jí a tak se pøipojila k Jakeovi Ramseymu a uprchla. Proto¾e jí Jake v podstatì dvakrát zachránil ¾ivot, doprovází ho a dìlá mu osobního bodyguarda. [5] Na Aiuru byla zajata Ulrezajovými následovníky, zdrogována a nucena vlákat Jakea do pasti. Navzdory droze ale nakonec nedokázala Jakea zradit a s pomocí jeho a ostatních Protossù pøekonala závislost a silné abstinenèní pøíznaky. Spolu s Jakem uprchla pøed Ulrezajem, Zergy a Dominionem skrz warp bránu. [6]

Valerian Mengsk

Vìk : 22 let

Syn císaøe Dominionu

Mengskùv syn a korunní princ Dominionu . Vyrùstal v utajované pevnosti v Umojanském protektorátu a jeho existence je stále utajována. Valerian se sna¾í vystoupit ze stínu svého otce. Má k dispozici zdroje Dominionu. Ovládá bojová umìní a boj s meèem. Zajímá se o archeologii a o Xel´Nagské chrámy. Organizoval vìdecký výzkum na planetì Nemaka a sna¾í se najít a chytit Jacoba Ramseyho a Rosemary Dahl . [5]

Tychus J. Findlay

Vìk : 32 let

Raynorùv známý

Zloèinec narozený na Mar Saøe souzený za dr¾ení drog, kráde¾e, pirátství, útìk z vìzení a vra¾du. Odsouzen k smrti, ale rozsudek byl pozdìji zmìnìn na do¾ivotí a byl pøeøazen k mariòákùm.

Bezejmenný správce

Vìk : neznámý

Bezejmenný správce, neboli hráè v epizodì I, byl vyslanec Konfederace povìøený ochranou kolonistù a udr¾ováním poøádku na planetì Mar Sara v dobì, kdy protosská flotila vstoupila do sektoru Koprulu a zaèala nièit zamoøené terranské kolonie. Pozdìji se však správce Konfederaci kvùli jejím èinùm vzepøel a spolu s Jamesem Raynorem se pøipojil k Synùm Korhalu . Zde vedl pod velením Arctura Mengska nìkolik bitev proti Konfederaci a nakonec dobyl i Tarsonis . Pozdìji však zjistil, ¾e Arcturus Mengsk je šílenec hnaný touhou po pomstì a spolu s Raynorem opustili Tarsonis v køi¾níku Hyperion. Jeho další osud je neznámý, ale dá se pøedpokládat, ¾e je stále s Raynorem a jeho skupinou a pravdìpodobnì bojoval i v bitvách o Aiur na stranì Protossù.

Bezejmenný kapitán

Vìk : neznámý

Bezejmenný kapitán, neboli hráè v epizodì V, byl kapitán UED pod velením Gerrarda DuGalla . Jeho úkolem bylo dobytí Dominionu , sesazení diktátora Mengska I . A pøevzetí kontroly nad sektorem Koprulu ve jménu UED. Kapitán vedl síly UED a¾ k vítìzství na Charu a zajetí Nadvìdomí. Jeho další osud je neznámý. Pravdìpodobnì zemøel pøi nìkteré z pozdìjších bitev se Zergy, nebo pøi ústupu UED flotily. Není však vylouèeno, ¾e pøe¾il a skrývá se nìkde v sektoru Koprulu.

Maršál/kapitán James Raynor

Vìk : 33

Bývalý koloniální maršál

Raynor strávil mnoho let udr¾ováním míru v kolonii Mar Sara , ale kdy¾ síly konfederace zaèaly být stále krutìjší, Raynor se rozhodl spojit se se Syny Korhalu . Raynor je dynamický velitel a je oblíbený a respektovaný mezi vojáky, kteøí jsou pod jeho velením. Navzdory jeho èastému sarkastickému chování. Kdy¾ se vzbouøil proti Arcturovi Mengskovi kvùli tomu, ¾e obìtoval Kerriganovou , ukradl vlajkovou loï Hyperion a se svými vìrnými opustil Tarsonis . Setkal s Tassadarem a pozdìji ho pomohl osvobodit. Jeho síly také sehrály velkou roli v koneèné bitvì o Aiur . Raynor se rozhodl zùstat s Protossy, mezi kterými je díky svým èinùm v¾dy vítán.

Generál Edmund Duke

Vìk : zabit ve vìku 53 let

Bývalý Konfederaèní generál a generál Dominionu , velitel squadrony alfa

Generál Duke byl oddaný ochránce Konfederace více ne¾ ètyøicet let. Kdysi slou¾il jako tankista, poté velel vlajkovým lodím Konfederace a Dominionu (Norad II a III). Motivovaný svou láskou k moci, spíše ne¾ politikou, si získal velkou reputaci. Dlouhá slu¾ba v alfa squadronì mu dala rozsáhlé taktické zkušenosti, díky kterým je jedním z nejvìtší vojenských mozkù v terranském sektoru. Navzdory jeho schopnostem, Dukovo ego a nesnesitelná pýcha èasto vedou k roztr¾kám s tìmi, kteøí jsou pod jeho velením. Arcturus Mengsk mu kdysi zachránil ¾ivot, èím¾ si ho zavázal a generál Duke sehrál významnou roli v útoku na Konfederaci. Po porá¾ce Konfederace byl díky svým zkušenostem pøijat na post generála Dominionu. Generál Duke zemøel na palubì Noradu III pøi obranì Korhalu proti Zergùm, kdy¾ Kerriganová zradila Mengska.

Císaø Arcturus Mengsk I.

Vìk : 42

Bývalý konfederaèní prospektor, pozdìji vùdce Synù Korhalu , nyní císaø Dominionu

Arcturus býval úspìšným prospektorem Konfederace. Aèkoliv jeho domovina, Korhal IV , byl semeništìm násilností a proti-konfederaèní politiky, Arcturus slou¾il své vládì s odvahou a ctí. Kdy¾ nepokoje na Korhalu dosáhly bodu varu, Konfederace odpálila salvu jaderných støel tøídy Apokalypse na vzbouøenou kolonii. Korhal IV byl zdevastován. Arcturovi zùstali pouze vzpomínky na jeho rodinu a na ¾ivot, který znal. Okam¾itì resignoval a slíbil, ¾e svrhne konfederaèní vládu, která mu znièila ¾ivot. Shromá¾dil pøe¾ivší z Korhalu a zalo¾il teroristickou skupinu známou jako Synové Korhalu. Neštítil se pou¾ít ¾ádných podlostí na své cestì za vítìzstvím. Nakonec se mu podaøilo dobýt Tarsonis a znièit Konfederaci. Zalo¾il Dominion a jmenoval se císaøem. Pozdìji byl však Dominion pora¾en UED . Mengskovi se podaøilo uzavøít spojenectví s Kerriganovou a ta mu pomohla porazit UED a získat zpìt èást své moci, ale plnou sílu svého Dominionu u¾ neobnovil. Kerriganová ho zradila. Nakonec Mengsk uzavøel zoufalá spojenectví, aby koneènì porazil Kerriganovou , ale to se mu nepovedlo.

Poruèík Sarah Kerriganová

Vìk : asimilována ve vìku 26 let

Bývalý vrah Konfederace , Zástupce velitele Synù Korhalu

Jeliko¾ byla Kerriganová zaøazena do konfederaèního ghost programu u¾ jako dítì, nebyla jí nikdy dána šance na normální ¾ivot. Neurální procedury, který byla pou¾itá k utlumení jejích pøirozených psionických schopností z ní udìlaly samotáøskou a uzavøenou mladou dívku. Byla donucená zabít bezpoèet nepøátel Konfederace. Nakonec byla podrobena sérii tajných experimentù øízených konfederaèní vládou. Bìhem nájezdu na odlehlou terranskou základnu jí objevil Arctrus Mengsk a zachránil jí z rukou konfederaèních vìdcù. Konfederace jim obìma znièila ¾ivot, tak¾e nebylo tì¾ké pøesvìdèit Kerriganovou, aby propùjèila své impozantní schopnosti ghosta boji proti Konfederaci. Aèkoliv musí Kerriganová èasto zabíjet, nikde zcela nepodlehla temnìjší stránce své povahy. Sarah zcela dùvìøovala Arcturovi i kdy¾ jí poslal na sebevra¾ednou misi. Nakonec byla asimilována rojem a stala se slu¾ebníkem Nadvìdomí .

Vice admirál Alexi Stukov

Vìk : zabit ve vìku 52 let

Zástupce velitele úderné jednotky UED

Vice admirál Stukov byl zástupcem admirála DuGalla a jeho pøítelem. Pozdìji se však neshodli a DuGalle uvìøil, ¾e ho Stukov zradil. Ne¾ byl Stukov schopen vše vysvìtlit, byl postøelen poruèíkem Duranem a zdálo se, ¾e je mrtev. Za blí¾e nespecifikovaných okolností byl ale infikován Cerebratem Kalothem , ale pozdìji byl zajat Raynorem a Protossy a proces infikace byl zvrácen [1].

Admirál Gerrard DuGalle

Vìk : spáchal sebevra¾du ve vìku 64 let

Velitel úderné jednotky UED

Nejslavnìjší admirál UED, který byl vyslán, aby obsadil sektor Koprulu ve jménu UED. Pod jeho velením jednotky UED dobyly Korhal i Char a zotroèily Nadvìdomí . DuGalle má velký smysl pro disciplínu a èest. Síly UED však byly nakonec donuceny k ústupu Zergy. Admirál DuGalle spáchal sebevra¾du, kdy¾ si uvìdomil dùsledky svých rozhodnutí.

Poruèík Samir Duran

Vìk : asimilován ve vìku 33 let (pravdìpodobnì ale jen krycí informace)

Bývalý konfederaèní agent, poradce UED

Poruèík Duran vedl odboj proti Dominionu a nabídl své slu¾by UED. Je to ghost , tak¾e mù¾e pou¾ívat maskování a uzamykací støely . V boji pou¾ívá svou upravenou C-10 . Duran je vypoèítavý a úlisný. Byl asimilován Kerriganovou , ale okolnosti asimilace jsou nejasné, stejnì jako doba. U¾ bìhem prvních misí UED se objevili náznaky jeho infikovanosti. Následovalo neuposlechnutí rozkazu a jeho zrada bìhem mise uvnitø PSI disruptoru , kdy zabil Alexeje Stukova , aktivoval autodestrukci a zmizel.

Michalel Daniel Liberty

Vìk : neznámý

Novináø a reportér UNN

Reportér UNN, který odhalil nepovolená skladování nebezpeèných odpadù na Tarsonisu , do kterého byly zapleteny nejvyšší sféry. Šéf UNN ho pak pro vlastní bezpeèí pøelo¾il jako vojenského reportéra na Norad II, kde se shodou náhod pøipletl k událostem, které vedly k znièení planet v sytému Sara Protossy. Seznámil se s Sarah Kerriganovou a Jamesem Raynorem a spolu s ním se pøidal k Synùm Korhalu , kteøí nabídli evakuaci lidí z Mar Sary . Úèastnil se po jejich boku i dalších operací, které vedly a¾ k dobytí Tarsonisu [2].

November Annabella Terra - Nova

Vìk : 18

Speciální agent

Dcera jedné z vlivných rodin na Tarsonisu . V dobì, kdy jí bylo patnáct jí rebelové povra¾dili celou rodinu a ona pak ve vzteku psionickým útokem zabila všech 300 lidí v budovì. Dlouho se schovávala v chudinských ètvrtích Tarsonis city a pak nedobrovolnì slou¾ila jako zabiják místního mafiánského bose, který si vynucoval poslušnost pomocí psi screenu . Tìsnì pøed pádem Konfederace jí našel lovec telepatù a nastoupila na Ghost akademii na Urse , u¾ pod kontrolou Dominionu . Ètyøletý výcvik dokonèila za dva a pùl roku a s PSI indexem 10 se stala nejnadanìjším Ghostem ve slu¾bách Dominionu [3] .

Bezejmenný poruèík

Vìk : neznámý

Bezejmenný poruèík, neboli hráè v epizodì 0 byl poruèík Alpha squadrony povìøený potlaèením rebelie na Chau Saøe a pozdìji spolupracoval s jednotkou Cerberus na vyhlazovacích akcích proti Xenomorfùm. Jeho další osud je neznámý, ale je pravdìpodobné, ¾e se zúèastnil i pozdìjších bitev v Koprulu sektoru.

Velitel jednotky Cerberus

Vìk : neznámý

Velitel tajemné jednotky Cerberus, zodpovídající se neznámé autoritì (zøejmì Konfederaèní vládì), která mìla dohlí¾et na vyhlazení xenomorfù (Zergù) na kolonii Chau Sara .

Správce Collins

Vìk : neznámý (cca 40-60)

Správce kolonie Chau Sara

Správce Collins po¾ádal o pomoc Alfa squadronu , kdy¾ se na Chau Saøe objevili Synové Korhalu a vyvstalo nebezpeèí rebelie. Správce byl s nejvìtší pravdìpodobností zabit, pøi Protosském útoku na kolonii.

Alan Schezar

Vìk : neznámý (cca 30-50) zabit

Alan Schezar byl pirát, který se pokoušel pomocí ukradené protosské technologie ovládnout zergské rody. Pozdìji se spojil s Ulrezajem a výmìnou za technologie mu pomohl zaútoèit na Shakuras kde byl pøi obranì své stanice zabit.

Plukovník Tom Kazansky

Vìk : neznámý (cca 30-40)

Elitní stíhací pilot

Tom Kazansky je nejlepší pilot Wraithu v Dominionu a zodpovídá se pouze Mengskovi . Pravdìpodobnì se zúèastnil bojù proti Schezarovi , ale o jeho osudu není moc známo.

Magellan

Vìk : neznámý

Kyberbnetický organizmus

Magellan je jedním z nejlepších vìdeckých mozkù v terranském Dominionu . Jeho vìdecká stanice se pravdìpodobnì zúèastnila bojù proti Schezarovi , ale o jeho osudu není moc známo.

Desátník Gui Montag

Vìk : neznámý (cca 20-40)

Bývalý èlen Omega squadrony

O desátníkovi Montagovi toho není moc známo. Jako Firebat se zúèastnil se bitvy u Tal qiratu, o které se toho také moc neví. Neoficiální zdroje naznaèují, ¾e pozdìji spolupracoval s Alanem Schezarem . Pravdìpodobnì byl zabit.

Angus Mengsk

Vìk : neznámý (zabit)

Senátor Korhalu

Senátor Angus Mengsk vedl rebelii na Korhalu. Vyhlásil válku Konfederaci a úspìšnì obsadil všechny konfederaèní základny na Korhalu. Mengsk si vyslou¾il respekt a úctu mezi ostatními koloniemi. Konfederace sna¾ící se udr¾et si kontrolu nad situací stáhla své síly a Mengsk si myslel, ¾e rebelie zvítìzila. Konfederace vidíc, ¾e úspìch Korhalu by mohl podnítit ostatní kolonie k rebeliím, plánovala znovupøevzetí planety. Vyslala tøi ghosty zabijáky, aby zavra¾dili Mengska a jeho pøívr¾ence. Senátorovo tìlo bylo nalezeno další ráno bez hlavy na balkónì jeho opevnìné základny spolu s tìly jeho ¾eny a mladé dcery. Atentát oslabil rebelii na Korhalu, ale ohnì rozdmýchané tímto incidentem stvoøili pravdìpodobnì nejhoršího nepøítele Konfederace, senátorova syna Arctura .

Doran Routhe

Vìk : neznámý (mrtvý)

Vìdec

Bìhem období oèisty na Zemi zaèal tento mladý vìdec zakládat kolonie na svìtech za hranicemi terranského sektoru. Byl pøesvìdèený, ¾e objev nových nerostù a paliv mu umo¾ní získat neomezenou moc. Díky jeho politickým konexím a štìstí se mu podaøilo získat tisíce vìzòù urèených k popravì v rámci operace Oèista. Routhe transportoval tyto vìznì do svých laboratoøí, kde jeho vìdci pøipravili 56 000 lidí pro dlouhodobou hybernaci. Vlo¾ili data do superpoèítaèe ATLAS a vybrali 40 000 lidí. Tito lidé byli nalo¾eni do ètyø hluboko vesmírných supernosièù. Tyto lodì zamíøili k planetì Gantris VI .

Kdy¾ média zjistila, ¾e lodì minuly Gantris a letìly dál, Routhova reputace byla znièena ze dne na den. Tisk ho popsal jako monstrum, klesického egoistického šíleného vìdce provádìjícího experimenty bez ohledu na lidské ¾ivoty. Routhe se sna¾il odejít do ústraní, ale média pobízená jeho nepøáteli ho pronásledovala dokud neodešel ze Zemì. Kdy¾ byl vyhnán i kolonií Centauri uchýlil se na farmu na Tau Ceti a tam zemøel. Šíøily se povìsti, ¾e pøed svou smrtí pracoval na nìjakém novém projektu, ale jeho cíl zùstal zatím utajen [4].