CNW:Counter
Verze 3.0
 • 03.08.2008

  Po delší dob√¨ ne√®innosti jsem se kone√®n√¨ dostal mimo jiné k tomu, abych lehce p√łekopal terranské zbran√¨ a doplnil je Mizzinovými obrázky, které mám v šuplíku u¬ĺ p√¨kn√¨ dlouho. Tak doufám, ¬ĺe se budou líbit :)

  rifle

   

 • 19.5.2008

  Dnes máme tu √®est vám oznámit, ¬ĺe po delším a t√¨¬ĺkém vyjednávání jsme se rozhodli slou√®it stránky StarCraft Encyklopedie s nejvlivn√¨jším √®eským webem o StarCraftu II - www.starcraftcz.com. Shodli jsme se, ¬ĺe to bude ku prosp√¨chu obou web√Ļ. SCE se dostane do širšího pov√¨domí, bude více na o√®ích a sou√®ástí aktivní komunity. SCCZ pak zaplní prázdná místa týkající se informací o prvním díle.

  SCE se p√łesune z p√Ļvodního umíst√¨ní na doménu encyklopedie.starcraftcz.com. Obsah ale stále z√Ļstává v rukou p√Ļvodního týmu.

 • 4.4.2008

  Op√¨t malý update. P√łidal jsem popisy k d√¨lové v√¨¬ĺi, drop podu a Nomadovi. Mizzin p√łed√¨lal znaky protosských kmen√Ļ a terranských frakcí (kde navíc zaplnil prázdná místa).

 • 22.3.2008

  Tak jsem s s tím zase trochu hnul. P√łedevším jsem p√łed√¨lal protosské a terranské stavby kone√®n√¨ do nového designu. Stejn√¨ tak zergské jednotky, kam jsem p√łidal momentáln√¨ známé informace o nových jednotkách. P√łidal jsem informace týkající se protosské biologie (pití a získávání energie), vysv√¨tlení modrých záblesk√Ļ p√łi "smrti" templá√ł√Ļ a popis zajímavé mo¬ĺnosti výsadku Immortal√Ļ a Stalker√Ļ :-) Pokud si to nedovedete p√łedstavit, mo¬ĺná vám pom√Ļ¬ĺe tato povídka :) Tu a tam (p√łedevším u Zerg√Ļ) p√łibylo pár nových artwork√Ļ.

Takto jsou oznaŤeny vymyĻlenť, nebo odvozenť a nejistť informace

Takto jsou oznaŤeny informace obsaĺenť ve hÝe, animacŪch, manuŠlu nebo oficiŠlnŪch webovżch strŠnkŠch.

StarCraft®: Brood War®
©1998-2008 Blizzard Entertainment, Inc. All rights reserved. StarCraft, Brood War and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries.